Reprezentujecie Państwo stowarzyszenie, które działa na przykład w następujących dziedzinach:

 •  Literatura, sztuka, muzyka.
 •  Klimat, ochrona środowiska, ochrona zwierząt,
 •  Migracje, uchodźcy, usługi socjalne
 •  sport
 •  walka z korupcją
 •  Partnerstwa miast, Europa, wymiana międzynarodowa, Europa
 •  opieka nad dziećmi, działania na rzecz młodzieży
 •  Nauka i edukacja

i jesteście Państwo zainteresowani tym, aby Wasze stowarzyszenie było postrzegane nie tylko jako podmiot krajowy w swojej sferze działalności, ale również jako podmiot europejski? Ktorego zasięg działania – dziś czy jutro – wykracza poza granice własnego kraju i dla ktorego kwestia współpracy transgranicznej z innymi obywatelami UE jest sprawą oczywistą? Innymi słowy: kto widzi swoją przyszłość w Europie?

W takim razie jestescie Państwo i Wasze stowarzyszenie serdecznie zaproszeni do wzięcia udziału w naszej ogólnoeuropejskiej kampanii “Yes, we are a European association – YEA ! Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące tej kampanii. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o bezzwłoczny kontakt z nami.

W całej Europie stowarzyszenia stanowią trzon społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego też od lat 80-tych toczy się ożywiona dyskusja na temat stworzenia statutu stowarzyszeń europejskich (szczegółowy przegląd tej dyskusji znajdziecie Państwo tutaj – w jezyku angielskim). Celem kampanii YEA jest zakończenie tej dyskusji i ostatecznie nakłonienie UE do zarejestrowania europejskich stowarzyszeń, tzn. stowarzyszeń, które zgodnie z prawem istnieją nie tylko w danym kraju – w Belgii, we Włoszech, w Polsce, w Niemczech itp. ale rowniez moga istniec bez problemu na terenie calej UE. Krótko mówiąc, domagamy się statutu dla europejskich stowarzyszeń.

I jeśli szereg stowarzyszeń w całej Europie poprze to żądanie, będzie większa szansa, że odniesiemy sukces.

Świat rozrasta się wspólnie. Odosobniona praca to sprawa przeszłości. Sukces w sektorze niekomercyjnym wymaga wymiany wiedzy i doświadczeń, uzgodnienia wspólnego celu oraz mobilizacji zasobów i siły przebicia. Czy to ochrona klimatu, czy pomoc na rzecz uchodźców lub pomocy na rzecz rozwoju, muzyka i sztuka, współpraca naukowa, ochrona zwierząt, partnerstwa miast, projekty społeczne i wiele więcej: współpraca transnarodowa jest na porządku dziennym.

W odróżnieniu do systemu gospodarczego, w którym ogólnounijne warunki prawne w formie spółki europejskiej (SE) i spółdzielni europejskich są dostępne od dłuższego czasu, stowarzyszenia europejskie nie mają jeszcze własnego statusu prawnego. Dzieje się tak pomimo iż Parlament Europejski domagał się takiego statusu już w 1984 r. i politycy lubią podkreślać znaczenie europejskiego społeczeństwa obywatelskiego dla przyszłości UE.

Statut stowarzyszeń europejskich oznaczałby, że

 • Europejskie stowarzyszenie byłoby formą prawną znaną wszystkim obywatelom w całej UE i prawnie uznaną bez dalszych formalności. Łatwiej byłoby zatem założyć oddziały w różnych krajach, otworzyć konto w innym kraju, podpisać umowę najmu, organizować imprezy, rejestrować demonstracje itp.
 • Emocjonalna przeszkoda w przystąpieniu do “zagranicznego” stowarzyszenia zostałaby zmniejszona dla członków z innych krajów UE.
 • We wszystkich krajach UE korzyści podatkowe (np. z tytułu darowizn) można uzyskać za pomocą wspólnego prawa o dzialalnosci niedochodowej.
 • Kwestie transgraniczne mogłyby być rozwiązywane w sposób bardziej efektywny.
 • Wspólna europejska platforma byłaby dostępna dla obywateli europejskich, co mogłoby przyczynić się do rozwoju ogólnoeuropejskiego społeczeństwa.
 • Europejskie stowarzyszenie przyczyniłoby się do wzajemnego poznania, większej solidarności i większej spójności między wszystkimi ludźmi w UE.

Ważne: Obowiązujące krajowe przepisy o stowarzyszeniu nie zostałyby oczywiście naruszone. Europejskie prawo dotyczące stowarzyszeń stanowiłoby jedynie dodatkową opcję, podobnie jak krajowe i europejskie spółki akcyjne istnieją obok siebie. Żadne stowarzyszenie nie będzie zmuszone do “europeizacji”.

Wprowadzenie do debaty na temat stowarzyszeń europejskich i związanych z nimi kwestii prawnych można znaleźć tutaj.

We are Europe! e.V., Düsseldorf, jest pomysłodawcą i inicjatorem kampanii, która będzie jej przewodzić na terenie Niemiec. Ale nie chcielibyśmy pozostać samotnie! Oczywiście kampania na rzecz europejskiego statutu stowarzyszeń ma sens tylko wtedy, gdy będzie realizowana w całej Unii. Poszukujemy zatem organizacji partnerskich w każdym z krajów UE, które kierowałyby przebiegiem kampanii YEA w ich własnym kraju, tzn. przede wszystkim informowałyby na temat kampanii i inspirowały inne stowarzyszenia do wzięcia w niej udziału.Jeśli chcesz wziąć udział, skontaktuj się z nami: Pawel Golak, .

Partnerzy zarządzający ze wszystkich uczestniczących krajów wspólnie przeprowadzają kampanię w ramach komisji kierowniczej. Chcielibyśmy podkreślić, że nasza kampania jest niezależna od partii politycznych.Rzecz jasna potrzebujemy również wsparcia partii politycznych, aby osiągnąć nasz cel, ale nie posiadamy przynależności partyjnej i pozostajemy niezależni.

Oficjalna inauguracja kampanii odbyła się 12 lutego 2019 r. w Akwizgranie (Aachen).

Kampania zakończy się, gdy tylko spełni się nasze główne żądanie, czyli stworzenie europejskiego statutu stowarzyszeń, ale najpóźniej przed 10. wyborami europejskimi (prawdopodobnie w maju 2024 r.).

Tak, każde stowarzyszenie założone w UE może w niej uczestniczyć.Jedyny wyjątek dotyczy stowarzyszeń, które – ze względu na swój statut, działalność lub deklaracje swoich przedstawicieli – są sprzeczne z ideą zjednoczonej Europy. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy uczestnictwa z tych powodów (patrz również pytanie 9 poniżej).

Jeśli Państwa stowarzyszenie zdecyduje się wziąć udział w kampanii, oznacza to, że będzie ono

 • popierac publicznie zbiorowy wniosek do instytucji europejskicho jak najszybsze przyjęcie europejskiego statutu stowarzyszeń,
 • popierac kampanię(zob. pytanie 7)
 • rozpatrzy możliwość rejestracji jako stowarzyszenie europejskiebez jakichkolwiek zobowiązań, jeżeli UE stworzyłaby ku temu przesłanki prawne.

Mowiac po prostu: Uczestnictwo w kampanii nie zmienia aktualnego statusu Państwa stowarzyszenia. A nawet później, Państwa stowarzyszenie nie będzie zobowiązane do przekształcenia się w stowarzyszenie europejskie, jeżeli będą obowiązywać niezbędne przepisy prawne. Jest to wyłącznie sprawa skierowania wyraźnego przesłania decydentom politycznym w UE i państwom członkowskim. Pańskie stowarzyszenie może również wycofać się z kampanii YEA w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.

Z doświadczenia wynika, że procesy polityczne w UE wymagają czasu. Pierwsza grupa stowarzyszeń działających w ramach kampanii YEA przygotowana została na wieloletnią kampanię: Oczekujemy raczej maratonu niż sprintu.

Główne liniekampanii są następujące:

 • Powołanie organu kierującego: Kampania YEA będzie prowadzona przez komitet nadzorujący składający się z przedstawicieli organizacji partnerskich. Komitet ten będzie podejmował niezbędne decyzje w trakcie kampanii i będzie odpowiedzialny za budżet. Będzie regularnie sporządzać sprawozdania z działalności.
 • Obecność w Internecie: Od jesieni 2018 r. na portalach społecznościowych i internetowych reprezentowana jest kampania.
 • Oficjalna inauguracja kampaniiodbyła się 12 lutego 2019 roku.

Etapy kampanii: Nie jest możliwe zaplanowanie całej kampanii z kilkuletnim wyprzedzeniem. Na tym etapie oczekujemy, że kampania przejdzie przez kolejne etapy:

 • Kampania przedwyborcza” (od 2019 r. do wyborów do PE w maju 2019 r.): W tej fazie powiadomiliśmy kandydatów i partie polityczne o naszym żądaniu dotyczącym statutu stowarzyszeń europejskich i konkretnie poprosiliśmy o ich stanowisko. W Niemczech trzy partie włączyły europejski statut stowarzyszeń do swojego programu wyborczego, a członkowie innych partii zasygnalizowali swoje poparcie. Szczegóły można znaleźć w zakładce “Aktualności”.
 • Podstawy”(wybory do Parlamentu Europejskiego od 2019 r. do połowy 2020 r.): W tej wczesnej fazie z nowo utworzonym Parlamentem Europejskim i Komisją dwa aspekty są szczególnie ważne. Po pierwsze, kampania musi wykonać niezbędną pracę merytoryczną i uruchomić ją w celu opracowania solidnego i niebiurokratycznego projektu przepisów dotyczących praktyki prawnej. Jednocześnie kampania musi generować wystarczający “hałas” polityczny poprzez różnego rodzaju działania o możliwie najszerszym zasięgu, tak aby decydenci zdawali sobie sprawę, że nie mogą dłużej ignorować problemu.
 • Zwiększenie presji”(od połowy 2020 r. do około końca 2021 r.): Jest to kluczowa faza kampanii. Jeśli w tym okresie wzrośnie opór, zwłaszcza w stolicach państw członkowskich, wobec stworzenia ram prawnych dla europejskich klubów, osoby prowadzące kampanię w różnych krajach zostaną poproszone o zwiększenie presji na “swój” rząd.

Dalszy przebieg kampanii będzie zależał od wyników osiągniętych w wyżej wymienionych fazach.

Elementy składowe kampanii: Kampania YEA będzie w miarę możliwości wykorzystywać jak najwięcej instrumentów, aby przyczynić się do podniesienia świadomości społecznej i politycznej:

 • Działalność w zakresie mediów społecznościowych
 • listy otwarte do decydentów politycznych
 • demonstracje
 • konferencje prasowe stowarzyszeń, wywiady i briefingi dla dziennikarzy, wywiady radiowe itp.
 • Indywidualne rozmowy z przedstawicielami politycznymi i przedstawicielami administracji publicznej
 • Przygotowanie ewentualnych kroków prawnych, zlecanie ekspertyz prawnych
 • lokalne wydarzenia i konferencje
 • Happeningi Flash Mob
 • Petycje, europejskie inicjatywy obywatelskie
 • Pozyskiwanie przedstawicieli życia publicznego jako osób wspierających itp.

Kampania będzie finansowana z dobrowolnych dotacji od uczestniczących w niej stowarzyszeń i od osób prywatnych.  Podane kwoty mogą służyć jako wskazówka dla stowarzyszeń:

 • Stowarzyszenia zrzeszające do 300 członków wpłacają dotację w wysokości 20 €.
 • Stowarzyszenia zrzeszające ponad 300 członków przekazują dotację w wysokości 35 €.

Te środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów projektu logo, strony internetowej i wszystkich innych kosztów kampanii. Każdy zaangażowany w kampanię działa na zasadzie dobrowolności, tzn. nieodpłatnie. Komitet nadzorujacy będzie informował na stronie internetowej o przychodach i wydatkach związanych z kampanią.

To bardzo proste:

 • Rejestrujecie Państwo swoje stowarzyszenie na stronie rejestracyjnej i oświadczacie swoje uczestnictwo. Po krótkim rozpatrzeniu przez komitet zarządzający, Państwa stowarzyszenie zostanie umieszczone na stronie kampanii jako podmiot popierający.
 • Jeśli chcieliby Państwo, abyśmy pokazali Państwa logoi umieścili tam link do strony Państwa stowarzyszenia, to chętnie to zrobimy: Prosimy o przesłanie logo w formie elektronicznej na adres: .
 • Po zatwierdzeniu rejestracji wyślemy Państwu logo kampanii YEA w kilku zestawach kolorystycznych. Zapraszamy do zaprezentowania logo zgodnie ze swoimi pomysłami na stronie głównej i w mediach społecznościowych [1], a tym samym do silnego wsparcia kampanii. Oczywiście można go również używać w biurach klubu i na imprezach, na drukach (plakaty, ulotki, papier firmowy) lub na flagach. Chętnie doradzimy i wesprzemy Państwa.
 • Prosimy sprawdzić, czy mogą Państwo wesprzeć kampanię YEA jednorazową darowizną. Nasza propozycja: Małe stowarzyszenia liczące do 300 członków wpłacają 20,00 €, większe stowarzyszenia 40,00 €.
 • Szczegóły dotyczące konta można znaleźć na stronie rejestracyjnejDziękujemy serdecznie! Ale oczywiście akceptujemy również Państwa stowarzyszenie jako supporter, jeśli nie są Państwo w stanie przekazać darowizny.
 • W ramach swoich możliwości mogą Państwo uczestniczyć we wszystkich działaniach związanych zkampanią. Będziemy Państwa informować na bieżąco poprzez listę mailingową i w razie potrzeby poprosimy o Państwa wsparcie.
[1] np. Facebook, Instagram, Snapchat, Google+, Pinterest, Flickr, YouTube, LinkedIn, Xing.

Chcemy, aby kampania YEA została zorganizowana w co najmniej sześciu krajach UE. Ogólnie rzecz biorąc, oczekujemy, że do kampanii przyłączy się kilkaset, a nawet tysiąc stowarzyszeń.

Tak! Wiele dużych międzynarodowych stowarzyszeń działa również poza UE. Być może zadają sobie Państwo pytanie, czy należy wspierać kampanię, jeśli stowarzyszenie nie posiada przede wszystkim “europejskiego”, ale “globalnego” obrazu własnej tożsamości. Jednakże UE jest bardzo ważnym sprawdzianem tworzenia ponadnarodowego społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu kontynentalnym. Szanse na stworzenie takiego pierwszego statutu stowarzyszenia o charakterze transnarodowym nie są nigdzie większe niż w UE. UE dysponuje odpowiednimi uprawnieniami i instrumentami, a spójność krajowych systemów prawnych jest stosunkowo wysoka (w porównaniu z innymi regionami świata). Po jego uchwaleniu europejski statut stowarzyszenia może później służyć jako wzór dla innych regionów świata. Dlatego bardzo ważne jest wspieranie tej inicjatywy, niezależnie od tego, czy Państwa stowarzyszenie działa poza UE.